Jesteś tutaj: Start » Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego www.budzet-zadaniowy.info

 

 

§ 1 Informacje

 

Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę: QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Knurowskiej 19, 41-800 Zabrze, NIP: 631-010-21-23, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000066459, Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, adres poczty elektronicznej e-mail: redakcja@qnt.pl, adres: ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze, usług drogą elektroniczną udostępnionych w ramach portalu internetowego Budżet Zadaniowy pod adresem: www.budzet-zadaniowy.info.

 

 

§ 2 Definicje

 

 • Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego www.budzet-zadaniowy.info".
 • Portal - Portal internetowy www.budzet-zadaniowy.info, będący systemem stron www, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
 • Użytkownik - podmiot korzystający z Portalu.
 • Wydawca - QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Knurowskiej 19, 41-800 Zabrze, NIP: 631-010-21-23.
 • Ekspert - podmiot nie będący częścią QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., współtworzący Portal na podstawie umowy lub porozumienia zawartego z QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

 

 

§ 3 Zawartość Portalu

 

QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., na podstawie Regulaminu i w ramach Portalu, świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną.

 

1. Usługa „Ekspert Radzi" jest świadczona nieodpłatnie i polega na zadaniu przez Użytkownika pytania skierowanego do Eksperta lub Wydawcy i uzyskaniu odpowiedzi. Pytanie można zadać wyłącznie poprzez poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zapytania. Pytanie może dotyczyć wyłącznie tematyki określonej w formularzu zapytania. O tym, czy pytanie spełnia warunki kwalifikujące je do udzielenia odpowiedzi, decyduje Wydawca. Po pozytywnej weryfikacji pytania i sformułowaniu odpowiedzi zostaje ona przesłana drogą e-mailową Użytkownikowi zadającemu pytanie i może zostać opublikowana w ramach Portalu, o czym decyduje Wydawca. Więcej informacji o regulacjach dotyczących usługi „Ekspert Radzi" w § 5 niniejszego Regulaminu.

 

2. Wydawca w ramach Portalu nieodpłatnie udostępnia:

 • artykuły redagowane przez Wydawcę i Ekspertów,
 • artykuły publikowane w sekcji Głos Samorządu,
 • wiadomości redagowane przez Wydawcę,
 • treść pytań Użytkowników zadanych w ramach korzystania z usługi „Ekspert Radzi" oraz treść odpowiedzi udzielanych przez Ekspertów i Wydawcę,
 • materiały prezentacyjne, reklamowe oraz marketingowe Wydawcy i Ekspertów,
 • akty prawne,
 • treści forum (uregulowanie zasad funkcjonowania forum w „Warunkach użytkowania").

 

 

§ 4 Ogólne zasady korzystania z treści i funkcjonalności zamieszonych w Portalu

 

 1. Użytkownik korzystający z Portalu jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyraźnie wskazanych wyjątków, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty Wydawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz nie wywołują określonych w nim skutków prawnych. Nie mogą być zatem traktowane jako podstawa jakichkolwiek roszczeń.
 3. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym udostępnianym przez Wydawcę są następujące:
  a. Połączenie z siecią internet.
  b. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML). Rekomendowany Microsoft Internet Explorer 6.0.
  c. Posiadanie konta poczty e-mail.
  d. System antywirusowy.
 4. Wydawca nie odpowiada za nieścisłości w informacjach podawanych w Portalu, szczególnie jeżeli wynikają one z nieścisłości lub nieprawdziwości materiałów źródłowych, na podstawie których powstała informacja w Portalu.
 5. Wszelkie prawa do całej zawartości Portalu są zastrzeżone.
 6. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu za zgodą Wydawcy oraz do korzystania z zawartości, o której mowa w § 3, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. W szczególności żadna część Portalu nie może być w celach zarobkowych kopiowana, w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana czy wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
 7. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zasad netykiety i dobrych obyczajów oraz ma obowiązek informować administratorów Portalu o wszelkich zauważonych naruszeniach regulaminu, zasad netykiety i dobrych obyczajów przez innych Użytkowników Portalu.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 10. Wydawca będzie rozwijał funkcjonalność Portalu, co oznacza także tworzenie nowych kategorii treści. Wydawca zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny Portalu.
 11. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Portalu ponosi Użytkownik. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Portalu.
 12. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Portalu.
 13. QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) pozyskanych od Użytkowników.
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru przy wypełnianiu formularza zapytania.
  Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych może być dokonana poprzez oświadczenie Użytkownika wysłane na adres e-mail: redakcja@qnt.pl lub pocztą tradycyjną na adres Wydawcy Portalu.
 14. Wydawca ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Wydawcę i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 15. Regulacje zawarte w „Regulaminie Forum" stanowią uzupełnienie niniejszego Regulaminu i mają zastosowanie w sposób jednoczesny, równoważny i łączny z niniejszym Regulaminem.
 16. Tryb postępowania reklamacyjnego: wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie faktu zaistnienia nieprawidłowości na adres e-mail: redakcja@qnt.pl lub pocztą tradycyjną na adres Wydawcy Portalu. Wydawca Portalu podejmie działania mające na celu ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane zgłaszającego (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające zgłoszenie reklamacji. Brak wskazanych powyżej danych upoważnia Wydawcę Portalu do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie i terminie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 

§ 5 Zasady korzystania z usługi „Ekspert Radzi"

 

 1. Usługa „Ekspert Radzi" jest świadczona nieodpłatnie.
 2. Wydawca Portalu zastrzega sobie prawo do:
  a) odpowiedzi wyłącznie na wybrane pytania Użytkowników. Warunkiem koniecznym przyjęcia pytania do odpowiedzi jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
  b) wysyłania odpowiedzi na pytanie Użytkownika drogą elektroniczną (na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas wypełniania formularza zapytania). Wydawca i udzielający odpowiedzi nie ponosi odpowiedzialności za niezamówioną lub niedostarczoną korespondencję, powstałą na skutek błędnego lub niepoprawnego wypełnienia formularza zapytania przez Użytkownika.
  c) przesyłania informacji o zakwalifikowaniu pytania do odpowiedzi oraz o terminach i formach udzielenia odpowiedzi na zaakceptowane pytanie w terminie do dziesięciu dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
  d) odrzucania zapytań niezwiązanych z tematyką Portalu oraz zapytań zbyt ogólnych, niejasno lub niejednoznacznie sformułowanych, lub wymagających dodatkowych analiz, bez informowania o tym fakcie Użytkownika składającego zapytanie.
 3. Wypełniając formularz pytania do Eksperta, Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści przesłanego zapytania, udzielonej odpowiedzi i komentarzy do pytania oraz danych podanych podczas wypełniania formularza pytania. Jednocześnie wyraża zgodę na redakcyjne poprawki i korekty w treści zadanego pytania przy jego publikacji.
 4. Wydawca Portalu i Eksperci udzielający odpowiedzi dokładają wszelkich starań, aby informacje zawarte w Portalu zostały opracowane rzetelnie i przy wykorzystaniu fachowej wiedzy. Jednocześnie Wydawca i udzielający odpowiedzi Eksperci nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości i nieprawidłowe informacje, które mogą pojawiać się w udostępnionych treściach.
 5. Wszystkie publikowane odpowiedzi mają charakter wyłącznie informujący o prywatnych opiniach, poglądach i stanowiskach udzielających odpowiedzi. Nie mogą więc stanowić podstawy do odpowiedzialności Wydawcy czy udzielających odpowiedzi Ekspertów za skutki materialne i prawne zastosowania ich w praktyce przez Użytkowników i czytelników treści przedstawionych na Portalu. Stanowią jedynie zbiór prywatnych opinii, a więc nie mogą być traktowane jako opinie i porady prawne czy praktyczne oraz jako sugerowane rozwiązania.
 6. Otrzymujący odpowiedź nie nabywa jakichkolwiek praw do wartości niematerialnych i prawnych składających się na treść udzielonej odpowiedzi i komentarzy do zadanego pytania.

 

 

§ 6 Zasady korzystania ze stron „Głos Samorządu"

 

 1. Użytkownik, który chce publikować na łamach sekcji „Głos Samorządu" Portalu budzet-zadaniowy.info swoje materiały może to zrobić wysyłając swój materiał za pomocą odpowiedniego formularza bądź drogą e-mailową na adres: redakcja@budzet-zadaniowy.info.
 2. Przesłanie materiałów do Redakcji jednym z wyżej opisanych sposobów jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Przesłanie materiałów do Redakcji jednym z wyżej opisanych sposobów jest równoznaczne z zaakceptowaniem następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych).". Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej i handlowej dystrybuowanej przez Wydawcę Portalu budzet-zadaniowy.info. QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) pozyskanych od Użytkowników.
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru przy wypełnianiu formularza lub przez zamieszczenie zdania zawierającego oświadczenie wyrażające wyżej wspomnianą zgodę w przesyłanej drogą mailową na adres redakcja@budzet-zadaniowy.info propozycji treści materiałów.
  Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych może być dokonana poprzez oświadczenie Użytkownika wysłane na adres e-mail: redakcja@budzet-zadaniowy.info lub pocztą tradycyjną na adres Wydawcy Portalu.
 4. Przesłanie materiałów do Redakcji jednym z wyżej opisanych sposobów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikacje przy upublicznieniu swojego imienia i nazwiska, nazwy reprezentowanej instytucji, danych kontaktowych oraz zdjęcia (jeśli takowe zostało przesłane Redakcji). Dane osobowe stają się ogólnodostępne dla innych Użytkowników Portalu oraz osób korzystających z wyszukiwarek.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji czy nadesłane materiały zostaną opublikowane oraz odnośnie formy i czasu ich publikacji, a także do dokonywania zmian i korekt redakcyjnych nadesłanego materiału.
 6. Redakcja ma prawo do odrzucenia nadesłanego materiału i braku publikacji bez podania przyczyny.
 7. Za treść nadesłanych materiałów odpowiadają ich autorzy. Redakcja nie utożsamia się z poglądami zawartymi w opublikowanych materiałach. Nie odpowiada za nie i nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Przesłanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że:
  a. przesłany materiał nie narusza obowiązującego prawa, w szczególności czyichkolwiek autorskich praw majątkowych,
  b. jest autorem przesłanego materiału,
  c. przesłany materiał nie powstał w wyniku przestępstwa, bądź innego naruszenia prawa,
  d. w przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczeń ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto w przypadku skierowania roszczeń przeciwko Portalowi przejmie od Wydawcy Portalu odpowiedzialność za te roszczenia oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Portal w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.
 9. Każdy Użytkownik, który rozpocznie współpracę z Portalem budzet-zadaniowy.info w momencie przesłania materiałów na skrzynkę e-mailową Redakcji lub redaktorów albo wysłania materiału za pomocą odpowiedniego formularza udziela Portalowi nieodpłatnej licencji uprawniającej do rozpowszechniania materiałów, bądź ich części w Internecie, antologiach, audycjach radiowych, tekstach drukowanych, artykułach, wiadomościach, reklamach, felietonach, filmach, audycjach telewizyjnych i radiowych etc. Redakcja może kopiować fragmenty materiałów i wykorzystywać je w innych tekstach bez umieszczania wzmianki o autorze i informacji o pierwotnym pochodzeniu tekstu.
 10. Wycofanie materiałów z Portalu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody ze strony Redakcji.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2012 r.
 2. QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronach Portalu.
 4. Regulamin o zmienionej treści obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Portalu.

 

 

O serwisie | Regulamin | Kontakt | Informacja o Cookies

Copyright © 2012 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.